Bloody Mary, Blblbroxx, V.P.V., Kudla v zádech, The Kishones (PL)

Místo: Brno, M13 Hell